جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
 

تردد شناور بنادر کنگان و دیر
نام بندر سال ماه نوع شناور تعداد ورود تعداد خروج
دیر 1397 1 موتور لنج باری  0 0
دیر 1397 1 شناور فلزی 0 0
کنگان 1397 1 موتور لنج باری  58 53
کنگان 1397 1 شناور فلزی 0 0
ساماندهی کنگان 1397 1 کلیه شناور ها    
تردد شناور بنادر کنگان و دیر
نام بندر سال ماه نوع شناور تعداد ورود تعداد خروج
دیر 1397 2 موتور لنج باری  0 0
دیر 1397 2 شناور فلزی 0 0
کنگان 1397 2 موتور لنج باری  63 49
کنگان 1397 2 شناور فلزی 0 0
ساماندهی کنگان 1397 2 کلیه شناور ها