جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
 

خدمات امور بندری

 

ابنیه موجود بندری داخل بندر کنگان

اطلاعات احداث

اطلاعات تعمیر

ردیف

ابنیه

مشاور طرح

مساحت

(مترمربع)

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

پیمانکار

مشاور طرح

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

پیمانکار

1

اداری، گمرک و برج کنترل

سازه پردازی ایران

1090

1390

1392

تاوه

_

_

_

_

2

ساختمان آتش نشانی و ایمنی بندر

سازه پردازی ایران

225

1390

1392

تاوه

_

_

_

_

3

انبار شماره 1

سازه پردازی ایران

2300

1390

1392

تاوه

_

_

_

_